MEEST GESTELDE VRAGEN

Zoek je vraag hieronder

Algemene vragen (6)

Een gebouw met meerdere appartementen waarvan er meer dan 1 eigenaar is, dient een syndicus te beschikken. Die vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de lift, de tuin, de centrale hal, het dak, …

Onze diensten bevatten drie pakketten, namelijk administratief, financieel/boekhoudkundig en technisch beheer en zijn in overeenstemming met de wetten, decreten, reglementen, e.d. die betrekking hebben op mede-eigendom én met de statuten van de residentie.

Administratief beheer

 • Voorbereiding, organisatie en bijwonen jaarlijkse algemene vergadering
 • Beheer nav beslissingen algemene vergadering
 • Rapport alle activiteiten syndicus afgelopen jaar
 • Halfjaarlijks bijwonen en notuleren van vergaderingen raad van mede-eigendom (verplicht vanaf 20 kavels garages uitgezonderd)
 • Desgevallend het verdelen van de verslagen van de raad van mede-eigendom
 • Register van de verslagen van de raad van mede-eigendom bijhouden
 • Het uitwerken van de gemaakte afspraken van de raad van mede-eigendom
 • Opstellen dagorde
 • Convocatie mede-eigenaars en rechthebbenden
 • Opstellen notulen
 • Bijhouden van het register van de verslagen en het verzenden van de notulen
 • Opstellen desgevallend van een reglement van orde
 • Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen
 • Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties
 • Jaarlijks een evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering m.b.t. de geregeld verrichte leveringen
 • De vereniging van mede-eigenaars in rechte vertegenwoordigen
 • Het PID-dossier bewaren indien er een aanwezig is
 • Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergadering, om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen m.b.t. de gemene delen te laten geworden.

Financieel en boekhoudkundig beheer (volgens het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars)

 • Boekhouding voeren
 • Opstellen begroting
 • Openen residentierekeningen VME
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Omslaan van kosten over de mede-eigenaars
 • Opvraging voorschotbijdragen
 • Opvraging bijdragen reservekapitaal
 • Opstellen afrekeningen
 • Opstellen jaarrekening
 • Invordering achterstallige bijdragen.

Technisch beheer

 • Bouwkundige inspecties gebouw
 • Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installaties en voorzieningen
 • Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen
 • Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen
Category: Algemene vragen

Dit is een authentieke akte die een Notaris opstelt, op verzoek van een persoon of een onderneming die het appartementsgebouw of de groep van gebouwen opricht. De constructie wordt ingedeeld in privatieve delen (appartement, kelder, autostaanplaats, garage, enz.) waaraan een aantal aandelen in de mede-eigendom worden toegekend en in gemeenschappelijke delen (oa. de grond waarop het gebouw is opgetrokken).

Category: Algemene vragen

De vereniging bestaat wettelijk uit alle mede-eigenaars die samen een gemeenschap vormen die rechtspersoonlijkheid verkrijgt van zodra drie voorwaarden zijn vervuld, namelijk:

 • De wet op de mede-eigendom moet van toepassing zijn;
 • De verkoop van ten minste één kavel;
 • De overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor.

De vereniging krijgt een eigen benaming, een (maatschappelijke) zetel, een ondernemingsnummer en een eigen vermogen. Het is de vereniging (en niet de mede-eigenaars gezamenlijk) die een bankrekening opent; brieven (van bv. leveranciers) worden aan de vereniging gericht en niet aan de leden van die vereniging, enz.

Category: Algemene vragen

De wet op de mede-eigendom spreekt zich al langer uit over de privacy van de mede-eigenaars. Daarom vragen wij aan elke mede-eigenaar om een infofiche in te vullen. Helaas krijgen wij deze niet altijd terug.

Heb je geen infofiche bezorgd: download deze dan hier en bezorg deze terug aan info@syndicusassociatie.be

Infofiche

Category: Algemene vragen

Er wordt een verslag opgesteld van de vergadering en dat moet aan alle mede-eigenaars worden toegestuurd binnen een week na de vergadering. De beslissingen kunnen steeds bij ons op kantoor nagekeken worden, en zijn online terug te vinden bij de documenten van uw VME. 

Category: Algemene vragen

Heeft u poetsgerief, een nieuwe lamp, een rookdetector,… gekocht voor uw residentie? Zodra wij het bonnetje ontvangen hebben, betaald de VME dit aan u terug. U kan hieronder het document downloaden waar u het bonnetje kan op plakken. Vul uw gegevens in en scan het opnieuw in of neem er een foto van. Stuur dit per mail door naar boekhouding@syndicusassociatie.be en wij doen zo snel mogelijk de terugbetaling.

Bonnetjes ter terugbetaling

Category: Algemene vragen

Boekhoudkundige vragen (3)

U heeft een appartement op het gelijkvloers, moet u dan betalen voor het gebruik van de lift? Uw residentie bestaat uit meerdere blokken, moet u ook betalen voor het poetswerk van de andere blok? De verdeelsleutels van uw VME werden in eerste instantie bepaald in de basisakte. Het is mogelijk dat deze daarna werden aangepast in de loop der jaren tijdens algemene vergaderingen. U vindt terug hoe de kosten verdeeld zijn op uw afrekening die u ontvangt vlak voor de algemene vergadering plaats vindt.

Het principe: wat ten dienste staat van één mede-eigenaar is privatief. Dat waar iedereen gebruik van maakt of kan van maken is gemeenschappelijk. De omschrijving vindt u terug in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom. Als er twijfels bestaan, worden deze gedeelten van het gebouw of de gronden die tot het gebruik van alle eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

Maandelijks wordt er gevraagd een vast bedrag te storten op de zichtrekening van uw VME (en misschien in uw geval ook op een betaling op de spaarrekening voor het reservekapitaal). Hoe moet die betaling eruit zien? Deze dient gestort te worden aan

 • Naam: VME ‘naam VME
 • Adres: Adres van het gebouw
 • Bedrag: dit wordt bezorgd door uw dossierbeheerder
 • Mededeling: naam van de eigenaar van het kavel 

Het makkelijkste is dat u van deze betaling een ‘Bestendige opdracht’ maakt. Dat kan op twee manieren:

 1. U gaat naar de bank en vraagt aan het loket dit voor u in orde te maken
 2. In uw Online Banking van bijna alle banken is het mogelijk om dit in te stellen.

De algemene vergadering (6)

Elke eigenaar maakt deel uit van de algemene vergadering. Dat is het belangrijkste orgaan van de mede-eigendom. Daar worden alle belangrijke besluiten genomen: welke werken zullen er gebeuren in de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden de kosten zo laag mogelijk gehouden? Hoe worden de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden of aangekleed? Welke veiligheidsmaatregelen wil men in het gebouw? Hoe maakt men het samenleven zo aangenaam mogelijk?

Elke eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering. Huurders zijn geen lid van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar heeft het aantal stemmen dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen, afhankelijk van de grootte van zijn privatief deel, gewoonlijk uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten.

Elke mede-eigenaar kan schriftelijk de syndicus verzoeken om een punt op de agenda te zetten. Dat moet gebeuren minstens 3 weken vóór het begin van de periode voorzien in het reglement van de mede-eigendom. Als je te laat bent, wordt het punt toegevoegd aan de agenda van de volgende algemene vergadering.

De uitnodigingen worden per brief verstuurd, tenzij u op de infofiche die u ons bezorgd heeft, heeft ingestemd om de uitnodiging via mail te ontvangen. De uitnodiging wordt normaal gesproken ten minste 15 dagen vóór de vergadering ontvangen, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn voorziet.

Het is niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het is zeker zeer sterk aan te raden om naar elke algemene vergadering te gaan. Want daar worden beslissingen genomen die ook voor u belangrijk zijn. u kan u ook laten vertegenwoordigen door een andere mede-eigenaar of zelfs door een vriend. Die persoon moet u dan een geschreven volmacht meegeven. U kan geen volmacht geven aan de syndicus. Ook niet als de syndicus een mede-eigenaar is. Wij raden aan om geen volmacht te verlenen aan huurders.

Technische vragen (1)

 • Liften vanaf 01/04/1984: modernisatie uit te voeren tegen uiterlijk 31/12/2014
 • Liften vanaf 01/01/1958 tot 01/04/1984: modernisatie uit te voeren tegen uiterlijk 31/12/2016
 • Liften van voor 01/01/1958: modernisatie uit te voeren tegen uiterlijk 31/12/2022

Oudere liften krijgen dus wat meer tijd om zich in regel te stellen; voor recente liften is de deadline ofwel reeds verstreken of nadert deze alvast !  De FOD Economische Zaken kan zware boetes opleggen, nà opstellen van een PV, voor overtreding van de reglementering.

Load More