MEEST GESTELDE VRAGEN

Zoek je vraag hieronder

Algemene vragen (7)

Een gebouw met meerdere appartementen waarvan er meer dan 1 eigenaar is, dient een syndicus te beschikken. Die vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de lift, de tuin, de centrale hal, het dak, …

Onze diensten bevatten drie pakketten, namelijk administratief, financieel/boekhoudkundig en technisch beheer en zijn in overeenstemming met de wetten, decreten, reglementen, e.d. die betrekking hebben op mede-eigendom én met de statuten van de residentie.

Administratief beheer

 • Voorbereiding, organisatie en bijwonen jaarlijkse algemene vergadering
 • Beheer nav beslissingen algemene vergadering
 • Rapport alle activiteiten syndicus afgelopen jaar
 • Halfjaarlijks bijwonen en notuleren van vergaderingen raad van mede-eigendom (verplicht vanaf 20 kavels garages uitgezonderd)
 • Desgevallend het verdelen van de verslagen van de raad van mede-eigendom
 • Register van de verslagen van de raad van mede-eigendom bijhouden
 • Het uitwerken van de gemaakte afspraken van de raad van mede-eigendom
 • Opstellen dagorde
 • Convocatie mede-eigenaars en rechthebbenden
 • Opstellen notulen
 • Bijhouden van het register van de verslagen en het verzenden van de notulen
 • Opstellen desgevallend van een reglement van orde
 • Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen
 • Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties
 • Jaarlijks een evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering m.b.t. de geregeld verrichte leveringen
 • De vereniging van mede-eigenaars in rechte vertegenwoordigen
 • Het PID-dossier bewaren indien er een aanwezig is
 • Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergadering, om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen m.b.t. de gemene delen te laten geworden.

Financieel en boekhoudkundig beheer (volgens het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars)

 • Boekhouding voeren
 • Opstellen begroting
 • Openen residentierekeningen VME
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Omslaan van kosten over de mede-eigenaars
 • Opvraging voorschotbijdragen
 • Opvraging bijdragen reservekapitaal
 • Opstellen afrekeningen
 • Opstellen jaarrekening
 • Invordering achterstallige bijdragen.

Technisch beheer

 • Bouwkundige inspecties gebouw
 • Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installaties en voorzieningen
 • Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen
 • Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen

Dit is een authentieke akte die een Notaris opstelt, op verzoek van een persoon of een onderneming die het appartementsgebouw of de groep van gebouwen opricht. De constructie wordt ingedeeld in privatieve delen (appartement, kelder, autostaanplaats, garage, enz.) waaraan een aantal aandelen in de mede-eigendom worden toegekend en in gemeenschappelijke delen (oa. de grond waarop het gebouw is opgetrokken).

De vereniging bestaat wettelijk uit alle mede-eigenaars die samen een gemeenschap vormen die rechtspersoonlijkheid verkrijgt van zodra drie voorwaarden zijn vervuld, namelijk:

 • De wet op de mede-eigendom moet van toepassing zijn;
 • De verkoop van ten minste één kavel;
 • De overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor.

De vereniging krijgt een eigen benaming, een (maatschappelijke) zetel, een ondernemingsnummer en een eigen vermogen. Het is de vereniging (en niet de mede-eigenaars gezamenlijk) die een bankrekening opent; brieven (van bv. leveranciers) worden aan de vereniging gericht en niet aan de leden van die vereniging, enz.

De wet op de mede-eigendom spreekt zich al langer uit over de privacy van de mede-eigenaars. Daarom vragen wij aan elke mede-eigenaar om een infofiche in te vullen. Helaas krijgen wij deze niet altijd terug.

Heb je geen infofiche bezorgd: download deze dan hier en bezorg deze terug aan info@syndicusassociatie.be

Infofiche

Er wordt een verslag opgesteld van de vergadering en dat moet aan alle mede-eigenaars worden toegestuurd binnen een week na de vergadering. De beslissingen kunnen steeds bij ons op kantoor nagekeken worden, en zijn online terug te vinden bij de documenten van uw VME. 

Heeft u poetsgerief, een nieuwe lamp, een rookdetector,… gekocht voor uw residentie? Zodra wij het bonnetje ontvangen hebben, betaalt de VME dit aan u terug. U kan hieronder het document downloaden waar u het bonnetje kan op plakken. Vul uw gegevens in en scan het opnieuw in of neem er een foto van. Stuur dit per mail door naar boekhouding@syndicusassociatie.be en wij doen zo snel mogelijk de terugbetaling.

Is er een defect aan de gemene delen? Neen, dan mag hij/zij dit niet doen. De mede-eigenaar kan het best zijn syndicus contacteren. De syndicus zal vervolgens het nodige doen om de leverancier te contacteren en zo snel mogelijk het probleem op te lossen.
Is er een defect aan de privatieve delen, dan kan de eigenaar natuurlijk wel een leverancier zelf contacteren. Twijfel je? Kijk dan even in de statuten of vraag het aan je syndicus.

Load More