Privacy

Dit privacy beleid is als volgt opgebouwd:

I. Inleiding.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA?

IV. Voor welke doeleinden verwerkt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw persoonsgegevens?

 1. Wettelijke verplichtingen
 2. Contractuele relaties tussen SYNDICUSASSOCIATIE BVBA en u als klant
 3. Gerechtvaardigde belangen van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA.
 4. Specifiek gerechtvaardigd belang van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA: conventionele direct marketing.
 5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

V. Aan wie maakt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw persoonsgegevens over?

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

VII.   Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

VIII.  Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

 1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
 2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame.
 3. Recht om een klacht in te dienen.

 

I.                Inleiding

 1. Dit privacy beleid legt uit hoe SYNDICUSASSOCIATIE BVBA omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met SYNDICUSASSOCIATIE BVBA in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft SYNDICUSASSOCIATIE BVBA evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.


II.                Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

4. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Syndicusassociatie BVBA, Gasthuisstraat 26 bus 6, 2440 GEEL,  KBO: 0690.657.024, info@syndicusassociatie.be , 014/59.15.54.

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

5. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens SYNDICUSASSOCIATIE BVBA en volgens de instructies van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA’ genoemd).


III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA ?

6. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met SYNDICUSASSOCIATIE BVBA.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin SYNDICUSASSOCIATIE BVBA deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor SYNDICUSASSOCIATIE BVBA de gegevens verwerkt.

Categorie Voorbeelden ConteSyndicusassociatie bvbat
1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

 

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder) Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door SYNDICUSASSOCIATIE BVBA opgevraagd bij de overheid of technische eSyndicusassociatie bvbaperten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst Rijksregisternummer Deze gegevens worden door u verstrekt

 

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders) Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

 

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan SYNDICUSASSOCIATIE BVBA wanneer SYNDICUSASSOCIATIE BVBA de functie van syndicus uitoefent
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc. Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd
Gegevens over de verrichtingen van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA met u De informatie in verband met uw contacten met SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, per telefoon, e-mail, faSyndicusassociatie bvba enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en SYNDICUSASSOCIATIE BVBA (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc. Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door SYNDICUSASSOCIATIE BVBA zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

7. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.


VI.                Voor welke doeleinden verwerkt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw persoonsgegevens ?

8. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op SYNDICUSASSOCIATIE BVBA rusten.
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1.              Wettelijke verplichtingen

9. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat SYNDICUSASSOCIATIE BVBA moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2.              Contractuele relaties tussen SYNDICUSASSOCIATIE BVBA en u als klant

10. Alvorens contracten te sluiten dient  SYNDICUSASSOCIATIE BVBA soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

 • Te reageren op uw verzoek,
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

 

11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient SYNDICUSASSOCIATIE BVBA een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen SYNDICUSASSOCIATIE BVBA worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten
 • Het beheer van uw vastgoed
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

3.              Gerechtvaardigde belangen van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA

12. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft SYNDICUSASSOCIATIE BVBA ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethode.
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, op basis van enquêtes bij klanten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan SYNDICUSASSOCIATIE BVBA,
 • Toezicht op de activiteiten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4.              Specifiek gerechtvaardigd belang van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA : conventionele direct marketing

13. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan SYNDICUSASSOCIATIE BVBA onder meer:

 

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar SYNDICUSASSOCIATIE BVBA aanwezig was),
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

 

5.              Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

15. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient SYNDICUSASSOCIATIE BVBA eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.


V.              Aan wie maakt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA uw persoonsgegevens over?

15. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die SYNDICUSASSOCIATIE BVBA bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

16. In sommige gevallen is SYNDICUSASSOCIATIE BVBA bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die SYNDICUSASSOCIATIE BVBA gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt SYNDICUSASSOCIATIE BVBA ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

17. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.


VI.                Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

18. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA
 • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.


VII.                Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

19. SYNDICUSASSOCIATIE BVBA hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

SYNDICUSASSOCIATIE BVBA neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal SYNDICUSASSOCIATIE BVBA onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal SYNDICUSASSOCIATIE BVBA u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


VIII.                Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?
1.Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij SYNDICUSASSOCIATIE BVBA.  Dit betekent dat u SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die SYNDICUSASSOCIATIE BVBA toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met SYNDICUSASSOCIATIE BVBA een einde genomen heeft, kan u SYNDICUSASSOCIATIE BVBA vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door SYNDICUSASSOCIATIE BVBA op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij SYNDICUSASSOCIATIE BVBA een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van SYNDICUSASSOCIATIE BVBA (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). SYNDICUSASSOCIATIE BVBA kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan SYNDICUSASSOCIATIE BVBA  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u SYNDICUSASSOCIATIE BVBA vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor SYNDICUSASSOCIATIE BVBA.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan SYNDICUSASSOCIATIE BVBA evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Syndicusassociatie BVBA, Gasthuisstraat 26 bus 6, 2440 GEEL of per e-mail naar info@syndicusassociatie.be of door het contactformulier op de website te bezoeken www.syndicusassociatie.be.

 

2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@syndicusassociatie.be
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Syndicusassociatie bvba, Gasthuisstraat 26 bus 6 2440 GEEL.
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door SYNDICUSASSOCIATIE BVBA is verzonden
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel SYNDICUSASSOCIATIE BVBA niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3. Recht om een klacht in te dienen

22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post: Syndicusassociatie bvba, Gasthuisstraat 26 bus 6, 2440 GEEL
 • Per e-mail: info@syndicusassociatie.be
 • Telefonisch: 014/59.15.54
 • Via het contactformulier op onze website: www.syndicusassociatie.be

23. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.