Een gebouw met meerdere appartementen waarvan er meer dan 1 eigenaar is, dient een syndicus te beschikken. Die vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de lift, de tuin, de centrale hal, het dak, …

Onze diensten bevatten drie pakketten, namelijk administratief, financieel/boekhoudkundig en technisch beheer en zijn in overeenstemming met de wetten, decreten, reglementen, e.d. die betrekking hebben op mede-eigendom én met de statuten van de residentie.

Administratief beheer

 • Voorbereiding, organisatie en bijwonen jaarlijkse algemene vergadering
 • Beheer nav beslissingen algemene vergadering
 • Rapport alle activiteiten syndicus afgelopen jaar
 • Halfjaarlijks bijwonen en notuleren van vergaderingen raad van mede-eigendom (verplicht vanaf 20 kavels garages uitgezonderd)
 • Desgevallend het verdelen van de verslagen van de raad van mede-eigendom
 • Register van de verslagen van de raad van mede-eigendom bijhouden
 • Het uitwerken van de gemaakte afspraken van de raad van mede-eigendom
 • Opstellen dagorde
 • Convocatie mede-eigenaars en rechthebbenden
 • Opstellen notulen
 • Bijhouden van het register van de verslagen en het verzenden van de notulen
 • Opstellen desgevallend van een reglement van orde
 • Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen
 • Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties
 • Jaarlijks een evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering m.b.t. de geregeld verrichte leveringen
 • De vereniging van mede-eigenaars in rechte vertegenwoordigen
 • Het PID-dossier bewaren indien er een aanwezig is
 • Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergadering, om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen m.b.t. de gemene delen te laten geworden.

Financieel en boekhoudkundig beheer (volgens het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars)

 • Boekhouding voeren
 • Opstellen begroting
 • Openen residentierekeningen VME
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Omslaan van kosten over de mede-eigenaars
 • Opvraging voorschotbijdragen
 • Opvraging bijdragen reservekapitaal
 • Opstellen afrekeningen
 • Opstellen jaarrekening
 • Invordering achterstallige bijdragen.

Technisch beheer

 • Bouwkundige inspecties gebouw
 • Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installaties en voorzieningen
 • Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen
 • Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen